Thursday, December 7, 2017

E.ON, Gräv ner! - alternativt: Gräv ner E.ON!
Den här matningen mellan Trelleborg och Foteviken, ja just det, "Vikinga-viken" med anor från 900-talet - skall vara på 130-200 kV. Upp till 400 kV är effektivt att gräva ner enl. E.ON själva, vilket man även frekvent gör "goodwill reklam" för i media.
Här i den Skånska landsbygden - det öppna landskapet "söder om landsvägen" har vi de mest utmärkta förutsättningarna i världen för nedgrävning av el-infrastruktur - och även den största estetiska belastningen i naturen av en otidsenlig luftledning.
2017 på den Skånska landsbygden uppför E.ON dessa (200kV) dinosaurier för profit i det Tyska bolaget.
Den gamla stolptypen (50 kV) syns i bakgrunden.

Tuesday, December 5, 2017


Villkor för tillträde Sa. Håslöv 6:2 

Frågor till E.ON/ Empower 6/12 2017.


* Producera giltigt tillstånd från EU domstol - av oss begärd sedan 3 år tillbaka.

·   * Förklara den verkliga anledningen att man ej marklägger infrastrukturen.

·   * Förklara den verkliga anledningen till att man planerar placera 4X3 (12 st.) stolpar på vår mark (ca: 500m) och endast 2 i par på resten av sträckningen.

* Ge officiellt allmänheten en fullständig dokumentation av Empowers ekonomi idag - och hur konkursen 28/4 2017 drabbat sakägarna och det statliga lönegaranti systemet, samt ge garantier för att förfarandet ej upprepas.

* Om en eller flera av dessa frågor ej besvaras tillfredställande medger vi ej tillträde. Vi hindrar dock ej någon att bereda sig tillträde, vilket då sker egenmäktigt och är per definition ett intrång i juridisk mening - vilket kommer att lagsökas med obegränsade skadeståndskrav från vår sida.

Samtliga individer som bereder sig otillåtet tillträde skall visa legitimation och tydligt redogöra för vems uppdrag man representerar.
  
Notera: Länsstyrelsens rättsenhet är tillfrågad 5/12 2017 om vad som medgivits från deras sida, speciellt med hänvisning till stolpmaterial och den sent uppkomna och unika ”fyrstolpslösningen” på Sa.Håslöv 6:2.


För PROall/Markägaren, Anders Paulsson  0723 726137
Idag på morgonen var vi i kontakt med Leif Nyberin på Länsstyrelsens rättsenhet för att få besked om vad som godkänts och om man på Länsstyrelsen är medveten om vad E.ON & Empower faktiskt bygger. Om det är i överensstämmelse med den övergripande planen för området.

Monday, December 4, 2017

HeJ
Som vi tidigare meddelat utför Empower PN Filial Sweden för E.ON Energidistributions’s räkning en uppgradering
av det befintliga högspänningsnätet från 50kV till 130kV
Detta inneär bland annat  utbyte av stolpar och ledningar.
Därför vill vi infomera er att under onsdagen den 6 december 2017 och fram till
lördagen den 9 December 2017 kommer installation av stolpfundament ske för dom stolparna
i den befinliga ledningsgatan som  ligger på er fastighet Södra Håslöv 6:2.
För tillträde till platserna behöver vi använda oss av den  redan befintliga ingången genom stängslet
längst ner på den östra sidan
 
Tackar på förhand
 
Med Vänlig Hälsning
 
Bengt Lindmark
Empower PN Filial Sweden
070-6075000

Svar:

Hej. Vellinge 171204
Som vi tidigare meddelat ger vi ej E.ON/Empower tillträde till vår mark för era tänkta åtgärder på vår fastighet S.Håslöv 6:2.
Detta innebär bland annat att E.ON/Empower redan har gjort intrång genom mätning och märkning.
Därför vill vi igen informera er att ingenting ändrats sedan vår senaste kommunikation med E.ON’s Lina Longchamps 2017-06-02.
Ingen förhandling har hållits vare sig i Markdomstolen eller Svea Hovrätt - där vi eller vårt ombud givits möjlighet till yttrande. 
(beslut utan sammanträde=enskilt tjänstemannabeslut).
onsdagen den 6 december 2017 kommer därför polisen att kallas till fastigheten för att bevittna av er tillhandahållna, av oss begärda dokument, m.a.o. ett EU domslut som styrker er position. Alternativt avvisning av er personal från vår fastighet.

Ledningen skall markläggas.

Tackar på förhand
 
Med Vänligast Möjliga Hälsning
 
Anders Paulsson, Markägare 0723 726317Friday, December 1, 2017

Forshällavägen i Vellinge är nu i sämre skick än Långeväg... Man får gå tillbaka till 50-talet när det hände senast.. möjligtvis. Ingen kallelse från vägföreningen, delgivning av beslut, meddelande om om-organisation, revision eller styrelseprotokoll har meddelats under överskådlig tid. 
#trafikverkettvångsförvaltning https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/…/Enskilda-vagar

Saturday, July 8, 2017

Bredbandsfiberbolaget IP Onlys underleverantör, Empower AB - dvs samma notoriska obeståndsföretag som Eon anlitar och som nu följdaktligen är i konkurs. Uppgrävda vägar, förstörda tomter samt "0" i infriandet av löften och kontrakt är vad som lämnas i spåren efter företaget. Flatheten hos samhället över deras framfart är förbluffande. 800 sakägare varav ca 12 kommuner är knäpptysta över den gemensamma fordran på över 45 Miljoner SEK. Underskottet  i Empower AB över 10 år är 450 Miljoner SEK. IP only - den medvetet ignoranta uppdragsgivaren, är ett i stort helägt Wallenbergföretag (EQT).
En annan "spelare" är Relacom som är IP Onlys samarbetspartner i Vellinge, ett företag som även det har en gradvis sjunkande omsättning och obetydlig vinst med dålig kapitalisering. Ett problemtyngt bolag på avveckling som det ser ut. Relacom AB's Växjöchef fick 4 års fängelsestraff för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman i Växjö tingsrätt 2016. I Vellinge skulle Empower bygga E.on's omstridda 130 kV luftledning med start Juni 2017, bolaget satte sig dock själv i konkurs den 28/4 2017 - Media skriver inget om de brott som pågår inför öppen ridå, uppdragsgivarna är förstås viktiga annonskunder.

Relacom AB.
http://www.vxonews.se/article/vaxjochef-far-fangelse/
Avtal med IP-Only - och 3 månader senare... så här kommer det se ut i minst 2 år till. 
Empower AB http://nova.se/wp-content/uploads/2017/05/Konkursbouppteckning-Empower-AB_2017-06-08-165556.pdf

Friday, June 9, 2017  E.on "erbjuder" oss nu nytt elnät, en luftledning på vår mark mot vår vilja - och en 10% höjning av de redan hutlöst höga nätavgifterna. Nej Tack E.on.
  Vi avtalar istället med Tesla om egenproduktion och säljer ev. överskott till Skellefteå Kraft, Teslas valda samarbetspartner.
  E.on är en kriminell organisation som ej ska underhållas. Gräv ner E.on.

Friday, June 2, 2017

Svar från E.on:

Malmö 2017-06-02
 
130 kV-ledning Trelleborg-Höllviken 

Med anledning av ert mail från 2017-05-31 vill jag meddela följande:
E.ON Elnät Sverige AB har för ovanstående ledning erhållit de beslut och tillstånd som krävs enligt svensk rätt och vi har för avsikt att ta dessa rättigheter i anspråk inom kort för att påbörja byggnation av ledningen.

Ni har rätt att driva frågan om ytterligare prövning i EU-domstol men det är inte en process som E.ON har någon skyldighet att invänta.

Gällande ledningsrätt 1287-2957 har vunnit laga kraft och vi har med stöd av den rätt att tillträda de fastigheter som är belastade av ledningsrätten. Lagakraftvunnet koncessionsbeslut föreskriver hur ledningen ska utföras och i vilken sträcka den ska uppföras. 


E.ON Sverige AB (Publ)
Markjuridik 
Lina Longchamps

Tuesday, May 30, 2017

E.ON Sverige AB (Publ)
Markjuridik
Lina Longschamps
 205 09  Malmö

Cc Adv.  Hans Antonson
Länsstyrelsen i Skåne, Rättsenheten, Leif Nyberin


Vellinge 2017-05-31

130 kV-ledning Trelleborg-Höllviken

 Med hänvisning till ditt brev från 2017-05-29 är det tydligt att vi ännu en gång måste påminna E.on om att vi står fast vid vårt krav på EU-domslut för tillträde på vår mark i avsikt för E.on att uppgradera den befintlig ledning till 130kV.

 Vår uppmaning är att E.on marklägger ledningen, detta enligt samtliga och eniga remissinstanser, åtminstone på Södra Håslöv 6:2 - eller visar genom EU-domslut att tillståndsgivningen i Sverige för luftledning genomförts på ett EU demokratiskt acceptabelt sätt.

 I en sådan bedömning skall vi som markägare och vår advokat beredas möjlighet att yttra oss, vilket ej varit fallet i svensk rätt.

Markägare Södra Håslöv 6:2
Anders Paulsson
Fridhem Gård
235 91  Vellinge

Idag svarar Eon's Lina Longchamps (fd. Lantmäteriet - tillståndsgivaren) Som vanligt svarar man inte på några ställda frågor men man slår in öppna dörrar och "straffar" oss med en extra stolpe samt utövar myndighet över Länsstyrelsen genom att förbjuda en sedan länge planerad dikesanläggning. Något informativt om underleverantören Empover AB som satt sig själv i konkurs, med i våra ögon misstänkt grov ekonomisk brottslighet, för jämt en månad sedan saknas helt. Även så vårt krav på juridisk genomlysning i EU domstol ang. tillståndsförfarandet Svenskmyndighet vs Eon.


Wednesday, May 24, 2017

Till alla intressenter.

Vi noterar nu att Empower AB begärt sig själv - och beviljats, konkurs vid Södertörns tingsrätt 28/4 2017.


Länstyrelsen, V.v diarieför under rubrik: Trelleborg - Vellinge, Eon 130Kv (200Kv) Infrastruktur. Sa Hålöv 6:2. 

Mvh, Anders Paulsson Markägare & ledamot PROall. C/o Wettermark, Forshällavägen 265, 235 91 Vellinge.+46 723 726137 

Till Länstyrelsen Skåne, Rättsenheten, Leif Nyberin
Cc:
Johan Aspegren Eon.
Johan Mörnstam och tillträdande Vd. Mark Hoffmann, Eon (via Linkedin).
Bengt Lindmark, Empower, 
Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler
Trelleborgs kommunstyrelseordförande Torbjörn Karlsson.
Jens Morin, Naturcentrum
Anna Isgren, Lantmäteriet
Arrendator: Mathias Nordström, Ängavallen
Markägare Karin Paulsson, Fridhem Gård
Advokat Hans Antonson
Polismyndigheten i Malmö och Trelleborg (via personligt möte Maj 2017)
Andra markägare 
Sydsvenskan och Aftonbladet
_____________________________________________________________________________________________
bilaga från 2017 18/4.

Här följer vår överklagan från 2014 (Bilaga 1)  för vilken vi aldrig bereddes någon möjlighet att företräda inför rätten.

I Växjö tingsrätt såväl som Svea hovrätt togs beslut “utan sammanträde” avseende våra överklaganden - utan att höra vare sig oss, eller vår advokat.

Det senare beslutet i Svea hovrätt kan ej överklagas, heter det.

Vi upplever att Eon åtnjuter en “tunnel” av tillrättalagda godkännande för vad helst dom företar sig. Bland annat föreligger inga krav på bygglov enl. kommunen. 
Oavsett hur det föreligger, så nekas den klagande att yttra sig i processen.

Varken Eon eller Empower har trots krav om redovisning av projektet, levererat någon som helst adekvat detaljerad information om vad som planeras.

Sammanträdesprotokoll med Eon, Lantmäteriet, markägare och Kommuner 2013-11-04 är av stor väsentlighet i sammanhanget. Vi saknar tyvärr just nu tillgång till en kopia. Bifogas senare.

Vi begär en ny granskning av ärendet i EU domstol med avseende på hur tillståndsgivningen handläggs i Sverige. 
Före en sådan granskning har Eon eller dess uppdragna entreprenörer ej tillträde till Sa: Håslöv 6:2.

I övrigt vill vi göra Länstyrelsen och berörda kommuner uppmärksamma på att Eon använder sig av underleverantör med 450MSEK i förluster (>2008-YTD) och vilken befinner sig under "förlängd rekonstruktion” med, enl. uppgift 45MSEK i akuta skulder (accords förfarande) där Eslöv, Helsingborg, Lerum, Lungby, Lysekil, Munkedal, Norrköping, Simrishamn, Svenljunga, Tranemo, Trelleborg, Tyresö, Vara, Vänersborg, & Borås kommun samt över 800 enskilda företag är motpart i konkursansökan. Empowers kontaktman är en pensionerad person som saknar all insikt i ärendet. Empower har förekommit i tidigare rättsfall för påstådda, dock ej belagda skattebrott (2014). Det skall noteras att Empowers sista möjlighet till förlängning (1år) av rekonstruktion sammanfaller väl med det planerade färdigställandet av det här redovisade Eon kontraktet. 

Vi finner det anmärkningsvärt att sådan extremt klandervärd aktör får uppdrag hos oligopol-bolaget och nätägaren Eon.

Med detta sagt: Skulle vi efter EU dom tvingas acceptera en luftledning får det följande konsekvens:

  • Den miljöförbättrande våtmarksutbyggnaden Fridhem Gård planerat tillsammans med Länsstyrelsen, Naturcentrum och Ängavallen blir inte av. Se bilaga 2.
  • Länsstyrelsens samtliga anvisningar om metod, material, höjd, bredd, placering och märkeffekt skall ovillkorligen följas av E.On och dess kontrakterade.
  • Hinderfriheten till Fridhem Gaard 1877’s privata flygstråk skall upprätthållas enl. Transportstyrelsens direktiv för godkänd enskild flygplats. Ledningen måste därför flyttas minst 3 meter norrut för varje meter höjning.


Mvh, Anders Paulsson Markägare & ledamot PROall. C/o Wettermark, Forshällavägen 265, 235 91 Vellinge.+46 723 726137
_____________________________________________________________________________________________
Bilaga 1. överklagandet till:
Växjö Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolen Mål F 1432-14 4:3
att: Lena Pettersson
C.c. Adv. Hans Antonson, Antonson & Partners
Bitr. Polismästare, Patric Heimbrandt
Malmö Polisen
Fridhem Gård Forshällavägen 265 235 91 Vellinge
Vellinge 2014-06-18 Lantmäteriet ärende M13348 överklagande. Mål F 1432-14 4:3 Växjö Tingsrätt.
Vi överklagar dom vilken meddelats i Växjö tingsrätt 140528. Notera vänligen att vi avser föra saken till EU domstol, vilket vi upprepat meddelat i tidigare dokument.
Arrendator Mathias Nordström, Markägarna Anders Paulsson och Karin Paulsson Sa. Håslöv 6:2 överklagar förrättningsbeslut som tagits utan sammanträde daterat 3/3 -14.
Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.
Vi överklagar beslutet att ge E.on förtida tillträde till vår mark för att anlägga luftkabel. Inga uppgifter har framkommit som får oss att ändra vår ställning sedan senaste sammanträde, ref. sammanträdesprotokoll 2013-11-04 uttalande av Karin Paulsson.
Vi förordar bestämt anläggning av jordkabel, vilket också samtliga remissinstanser uttryckt under hela processen med hänvisning till Energo Retea’s utredning av aktuell ledningsdragning.Vellinge Kommun, Trelleborgs Kommun och ett flertal markägare yrkar att ledningen skall vara nergrävd, ref. till sammanträde och sammanträdesprotokoll 2013-11-04.
Vi står fast vid vårt krav på EU domslut för fastställande av E.ons rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. E.on beviljas därmed ej tillträde till Sa. Håslöv 6:2 före slutgiltigt beslut i högsta juridiska instans.
Vi hävdar vidare att ärendet ej behandlats korrekt och kommer därmed även att JO anmäla Lantmäteriet som kan anses ej agerat opartiskmyndighet för E.ons ansökan, genom bl.a. förrättningslantmätare Johanna Berntssons agerande i sin myndighetsrelation till fd. kollegan på lantmäteriet Lina Longchamps, numera handläggare och företrädare för E.on
_____________________________________________________________________________________________

Bilaga 2. Relaterad information:

Ang. den uppkomna situationen med E.On.

Cc:
Länstyrelsen i Skåne
Johan Aspegren Eon
Bengt Lindmark, Empower, Johan Mörnstam (rek. brev) och tillträdande Vd. Mark Hoffmann, Eon (via Linkedin). 
Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler
Trelleborgs kommunstyrelseordförande Torbjörn Karlsson.
Jens Morin, Naturcentrum
Anna Isgren, Lantmäteriet
Arrendator: Mathias Nordström, Rolf-Axel Nordström, Ängavallen
Markägare Karin Paulsson, (& Anders Paulsson)
Advokat Hans Antonson
Polismyndigheten i Malmö och Trelleborg (via personligt möte Maj 2017)

Ärende: E.On 130Kv (200Kv) Infrastruktur. Sa Hålöv 6:2.

Enl. alla remissinstanser varav 2 kommuner, Landstinget och samtliga naturintressen - skall ledningen markläggas.  
Vi kräver att Eon skall följa remissinstansernas ställningstagande, god estetik och folkviljan.

Vi ser nu att man söker dölja “ombyggnaden" från initiellt 30 kV till 200 kV (Eons egen uppgift), som “service” - vilket förstås är oacceptabelt. 
Eon har uppgett att den ekonomiska besparingen med luftledning istället för nedgrävning handlar om en engångskostnad på 20 MSEK.
Den av oss begärda EU genomlysningen kommer bl.a att handla om manipulativ bolags och myndighetshandläggning med oetiska förbindelser mellan tillståndsgivare (Lantmäteriet) och sökande bolag (Eon).


I det högst osannolika fallet att vi efter en sådan EU granskning tvingas acceptera luftledningen så är konsekvenserna följande:

  • Den miljöförbättrande våtmarksutbyggnaden Fridhem Gård planerat tillsammans med Länsstyrelsen, Naturcentrum och Ängavallen blir inte av. Vi satsar inte unilateralt på naturförbättringar om inte alla inblandade är med ombord. Åtgärden är tänkt att förbättra flödet, öka mångfalden, minska gödningspåverkan samt förhindra översvämningar i Hammarbäcken, främja Öringens vandring - samt underlätta för andra vilda djurarter som annars har svårt att finna skydd i det öppna landskapet.
  • Länsstyrelsens samtliga anvisningar om metod, material, höjd, bredd, placering och märkeffekt skall ovilkorligen följas av E.On och dess kontrakterade.
  • Hinderfriheten till vårt privata flygstråk skall upprätthållas enl. Transportstyrelsens direktiv för godkänd enskild flygplats. Ledningen måste därför flyttas minst 3 meter norrut för varje meter höjning.

Ref:


Markägare Anders Paulsson