Wednesday, May 24, 2017

Till alla intressenter.

Vi noterar nu att Empower AB begärt sig själv - och beviljats, konkurs vid Södertörns tingsrätt 28/4 2017.


Länstyrelsen, V.v diarieför under rubrik: Trelleborg - Vellinge, Eon 130Kv (200Kv) Infrastruktur. Sa Hålöv 6:2. 

Mvh, Anders Paulsson Markägare & ledamot PROall. C/o Wettermark, Forshällavägen 265, 235 91 Vellinge.+46 723 726137 

Till Länstyrelsen Skåne, Rättsenheten, Leif Nyberin
Cc:
Johan Aspegren Eon.
Johan Mörnstam och tillträdande Vd. Mark Hoffmann, Eon (via Linkedin).
Bengt Lindmark, Empower, 
Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler
Trelleborgs kommunstyrelseordförande Torbjörn Karlsson.
Jens Morin, Naturcentrum
Anna Isgren, Lantmäteriet
Arrendator: Mathias Nordström, Ängavallen
Markägare Karin Paulsson, Fridhem Gård
Advokat Hans Antonson
Polismyndigheten i Malmö och Trelleborg (via personligt möte Maj 2017)
Andra markägare 
Sydsvenskan och Aftonbladet
_____________________________________________________________________________________________
bilaga från 2017 18/4.

Här följer vår överklagan från 2014 (Bilaga 1)  för vilken vi aldrig bereddes någon möjlighet att företräda inför rätten.

I Växjö tingsrätt såväl som Svea hovrätt togs beslut “utan sammanträde” avseende våra överklaganden - utan att höra vare sig oss, eller vår advokat.

Det senare beslutet i Svea hovrätt kan ej överklagas, heter det.

Vi upplever att Eon åtnjuter en “tunnel” av tillrättalagda godkännande för vad helst dom företar sig. Bland annat föreligger inga krav på bygglov enl. kommunen. 
Oavsett hur det föreligger, så nekas den klagande att yttra sig i processen.

Varken Eon eller Empower har trots krav om redovisning av projektet, levererat någon som helst adekvat detaljerad information om vad som planeras.

Sammanträdesprotokoll med Eon, Lantmäteriet, markägare och Kommuner 2013-11-04 är av stor väsentlighet i sammanhanget. Vi saknar tyvärr just nu tillgång till en kopia. Bifogas senare.

Vi begär en ny granskning av ärendet i EU domstol med avseende på hur tillståndsgivningen handläggs i Sverige. 
Före en sådan granskning har Eon eller dess uppdragna entreprenörer ej tillträde till Sa: Håslöv 6:2.

I övrigt vill vi göra Länstyrelsen och berörda kommuner uppmärksamma på att Eon använder sig av underleverantör med 450MSEK i förluster (>2008-YTD) och vilken befinner sig under "förlängd rekonstruktion” med, enl. uppgift 45MSEK i akuta skulder (accords förfarande) där Eslöv, Helsingborg, Lerum, Lungby, Lysekil, Munkedal, Norrköping, Simrishamn, Svenljunga, Tranemo, Trelleborg, Tyresö, Vara, Vänersborg, & Borås kommun samt över 800 enskilda företag är motpart i konkursansökan. Empowers kontaktman är en pensionerad person som saknar all insikt i ärendet. Empower har förekommit i tidigare rättsfall för påstådda, dock ej belagda skattebrott (2014). Det skall noteras att Empowers sista möjlighet till förlängning (1år) av rekonstruktion sammanfaller väl med det planerade färdigställandet av det här redovisade Eon kontraktet. 

Vi finner det anmärkningsvärt att sådan extremt klandervärd aktör får uppdrag hos oligopol-bolaget och nätägaren Eon.

Med detta sagt: Skulle vi efter EU dom tvingas acceptera en luftledning får det följande konsekvens:

  • Den miljöförbättrande våtmarksutbyggnaden Fridhem Gård planerat tillsammans med Länsstyrelsen, Naturcentrum och Ängavallen blir inte av. Se bilaga 2.
  • Länsstyrelsens samtliga anvisningar om metod, material, höjd, bredd, placering och märkeffekt skall ovillkorligen följas av E.On och dess kontrakterade.
  • Hinderfriheten till Fridhem Gaard 1877’s privata flygstråk skall upprätthållas enl. Transportstyrelsens direktiv för godkänd enskild flygplats. Ledningen måste därför flyttas minst 3 meter norrut för varje meter höjning.


Mvh, Anders Paulsson Markägare & ledamot PROall. C/o Wettermark, Forshällavägen 265, 235 91 Vellinge.+46 723 726137
_____________________________________________________________________________________________
Bilaga 1. överklagandet till:
Växjö Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolen Mål F 1432-14 4:3
att: Lena Pettersson
C.c. Adv. Hans Antonson, Antonson & Partners
Bitr. Polismästare, Patric Heimbrandt
Malmö Polisen
Fridhem Gård Forshällavägen 265 235 91 Vellinge
Vellinge 2014-06-18 Lantmäteriet ärende M13348 överklagande. Mål F 1432-14 4:3 Växjö Tingsrätt.
Vi överklagar dom vilken meddelats i Växjö tingsrätt 140528. Notera vänligen att vi avser föra saken till EU domstol, vilket vi upprepat meddelat i tidigare dokument.
Arrendator Mathias Nordström, Markägarna Anders Paulsson och Karin Paulsson Sa. Håslöv 6:2 överklagar förrättningsbeslut som tagits utan sammanträde daterat 3/3 -14.
Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.
Vi överklagar beslutet att ge E.on förtida tillträde till vår mark för att anlägga luftkabel. Inga uppgifter har framkommit som får oss att ändra vår ställning sedan senaste sammanträde, ref. sammanträdesprotokoll 2013-11-04 uttalande av Karin Paulsson.
Vi förordar bestämt anläggning av jordkabel, vilket också samtliga remissinstanser uttryckt under hela processen med hänvisning till Energo Retea’s utredning av aktuell ledningsdragning.Vellinge Kommun, Trelleborgs Kommun och ett flertal markägare yrkar att ledningen skall vara nergrävd, ref. till sammanträde och sammanträdesprotokoll 2013-11-04.
Vi står fast vid vårt krav på EU domslut för fastställande av E.ons rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. E.on beviljas därmed ej tillträde till Sa. Håslöv 6:2 före slutgiltigt beslut i högsta juridiska instans.
Vi hävdar vidare att ärendet ej behandlats korrekt och kommer därmed även att JO anmäla Lantmäteriet som kan anses ej agerat opartiskmyndighet för E.ons ansökan, genom bl.a. förrättningslantmätare Johanna Berntssons agerande i sin myndighetsrelation till fd. kollegan på lantmäteriet Lina Longchamps, numera handläggare och företrädare för E.on
_____________________________________________________________________________________________

Bilaga 2. Relaterad information:

Ang. den uppkomna situationen med E.On.

Cc:
Länstyrelsen i Skåne
Johan Aspegren Eon
Bengt Lindmark, Empower, Johan Mörnstam (rek. brev) och tillträdande Vd. Mark Hoffmann, Eon (via Linkedin). 
Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler
Trelleborgs kommunstyrelseordförande Torbjörn Karlsson.
Jens Morin, Naturcentrum
Anna Isgren, Lantmäteriet
Arrendator: Mathias Nordström, Rolf-Axel Nordström, Ängavallen
Markägare Karin Paulsson, (& Anders Paulsson)
Advokat Hans Antonson
Polismyndigheten i Malmö och Trelleborg (via personligt möte Maj 2017)

Ärende: E.On 130Kv (200Kv) Infrastruktur. Sa Hålöv 6:2.

Enl. alla remissinstanser varav 2 kommuner, Landstinget och samtliga naturintressen - skall ledningen markläggas.  
Vi kräver att Eon skall följa remissinstansernas ställningstagande, god estetik och folkviljan.

Vi ser nu att man söker dölja “ombyggnaden" från initiellt 30 kV till 200 kV (Eons egen uppgift), som “service” - vilket förstås är oacceptabelt. 
Eon har uppgett att den ekonomiska besparingen med luftledning istället för nedgrävning handlar om en engångskostnad på 20 MSEK.
Den av oss begärda EU genomlysningen kommer bl.a att handla om manipulativ bolags och myndighetshandläggning med oetiska förbindelser mellan tillståndsgivare (Lantmäteriet) och sökande bolag (Eon).


I det högst osannolika fallet att vi efter en sådan EU granskning tvingas acceptera luftledningen så är konsekvenserna följande:

  • Den miljöförbättrande våtmarksutbyggnaden Fridhem Gård planerat tillsammans med Länsstyrelsen, Naturcentrum och Ängavallen blir inte av. Vi satsar inte unilateralt på naturförbättringar om inte alla inblandade är med ombord. Åtgärden är tänkt att förbättra flödet, öka mångfalden, minska gödningspåverkan samt förhindra översvämningar i Hammarbäcken, främja Öringens vandring - samt underlätta för andra vilda djurarter som annars har svårt att finna skydd i det öppna landskapet.
  • Länsstyrelsens samtliga anvisningar om metod, material, höjd, bredd, placering och märkeffekt skall ovilkorligen följas av E.On och dess kontrakterade.
  • Hinderfriheten till vårt privata flygstråk skall upprätthållas enl. Transportstyrelsens direktiv för godkänd enskild flygplats. Ledningen måste därför flyttas minst 3 meter norrut för varje meter höjning.

Ref:


Markägare Anders Paulsson


No comments:

Post a Comment