Friday, July 6, 2018

De Svenska nätägarna, varav Tyska E.On är en, tvingade till sig en höjning över 4 år på 35 miljarder i domstol.
Huvudargumentet var att drift säkerställa och modernisera näten med dyr nedgrävning m.m.
Idag slutför man luftledning mellan Trelleborg och Höllviken i direkt strid mot vad man pläderade för i domstolen. Gräv ner E.On.

Vad ni än gör - Köp aldrig el från nätägaren!


Saturday, May 19, 2018

Läs artikel här: Kristianstad stoppar Eons luftledning


Så här "förnyar" E.on elnäten på Söderslätt.

"Upp till 400 kV kan med fördel grävas ned, vi avser gräva ner i stort sätt all sådan infrastruktur framöver" säger E.on själva genom massiva dyrbara annonskampanjer i Svensk media - det är så de får tyst på media. Det var 2015 när man i domstol sökte tillstånd för att höja avgifterna med 35 miljarder över 4 år 
- och vann med den motiveringen. 

Idag: Den här är på 130 kV - alltså fullt nedgrävningsbar på den mest lämpade marken i det mest sårbara landskapet. Alla remissinstanser sa "Gräv Ner! inklusive Länsstyrelsen och två kommuner. 

Vem styr Sverige?

Thursday, April 19, 2018

Lagos, Portugal 20/4 2018
Mål Nr. 14-70012-18/2

Motparter & Kronofogdemyndigheten.

Under de 15 år vi levt med Eon’s hotande förstörelse av vårt habitat har det blivit uppenbart med all önskvärd tydlighet - att Sverige ej längre är en rättsstat.
Då ett oligopol såsom Eon bereds väg av våra myndigheter och institutioner att gå diametralt emot folkviljan, sina egna konsulter och i stort samtliga remissinstanser som kommuner, länsstyrelse, markägare och specialintressen, då blir sakens natur alltför uppenbar och vidare argumentation samt diskussion meningslös.
Vi kommer därför ej att upprepa skälen för våra ställningstagande här på svenska, då ingen i Svensk myndighet med god vilja lyssnar till förnuft - vilket manifesterats för oss genom omöjligheten att få till en juridiskt korrekt förhandling - i Sverige. Alla beslut i ärendet har istället tagits i tjänstemannaledet av ett fåtal enskilda tjänstemän enligt en tunnel av redan fastställda godkännande för oligopol parten Eon.
Våra argument och invändningar finns redogjorda för i våra överklaganden - där de ekat i tomrummet och förblivit obesvarade i sin helhet av motpart och myndighet. De kommer därför endast att upprepas vid 'Fait accompli’ och då inför EU domstol med professionell representation, i avsikt att finna acceptans för ett obegränsat skadestånd för oss gentemot Eon, samt för EU gentemot staten Sverige.
Vår juridiska ställning är av ovanstående skäl alltför svag i Sverige för att vi fysiskt på ett juridiskt korrekt sätt kan hindra ett intrång, däremot kommer vi aldrig att ge vårt medgivande till övergreppet.
Det innebär, och har tidigare tydligt kommunicerats från vår sida, att vi motsätter oss all verksamhet på Sa. Håslöv 6:2 utförd av Eon eller dess kontrakterade.

Detta meddelande skall tolkas så, att vi bereder tillträde, sk. "tvingat tillträde" vilket alltså sker i strid mot vår vilja - men kommer ej att möta fysiskt motstånd från vår sida
Enskilda individer som bereder sig tillträde till fastigheten skall visa bolagslegitimation för identifiering inför ev. ansvar i EU rätt. 

Relaterad information:
Vi påpekar att vi aldrig motsatt oss en markläggning av infrastrukturen, tvärtom, vi välkomnar den.
Ett ev. skadeståndsanspråk kommer att baseras på Sa Håslöv 6:2's framtida stadsplanerade värde, ej nuvarande jordbruksmarkvärde.

Pga den uppkomna situationen har vi i år förlorat vår arrendator sedan 15 år tillbaka, vilket representerar ett årligt inkomstbortfall på ca 250.000 SEK. Även detta kommer ingå i vårt äskande.
Vänligen lyft därför bort Bbbbbbbbbb AB och N.N. som part i målet.

Markägarna, Sa Håslöv 6:2

               
   Anders Paulsson                                     N.N.

sänd till: 
Kronofogdemyndigheten (Mål Nr. 14-70012-18/2) Box 706, 45125 Uddevalla, Sweden

Thursday, December 7, 2017

E.ON, Gräv ner! - alternativt: Gräv ner E.ON!
Den här matningen mellan Trelleborg och Foteviken, ja just det, "Vikinga-viken" med anor från 900-talet - skall vara på 130-200 kV. Upp till 400 kV är effektivt att gräva ner enl. E.ON själva, vilket man även frekvent gör "goodwill reklam" för i media.
Här i den Skånska landsbygden - det öppna landskapet "söder om landsvägen" har vi de mest utmärkta förutsättningarna i världen för nedgrävning av el-infrastruktur - och även den största estetiska belastningen i naturen av en otidsenlig luftledning.
2017 på den Skånska landsbygden uppför E.ON dessa (200kV) dinosaurier för profit i det Tyska bolaget.
Den gamla stolptypen (50 kV) syns i bakgrunden.

Tuesday, December 5, 2017


Villkor för tillträde Sa. Håslöv 6:2 

Frågor till E.ON/ Empower 6/12 2017.


* Producera giltigt tillstånd från EU domstol - av oss begärd sedan 3 år tillbaka.

·   * Förklara den verkliga anledningen att man ej marklägger infrastrukturen.

·   * Förklara den verkliga anledningen till att man planerar placera 4X3 (12 st.) stolpar på vår mark (ca: 500m) och endast 2 i par på resten av sträckningen.

* Ge officiellt allmänheten en fullständig dokumentation av Empowers ekonomi idag - och hur konkursen 28/4 2017 drabbat sakägarna och det statliga lönegaranti systemet, samt ge garantier för att förfarandet ej upprepas.

* Om en eller flera av dessa frågor ej besvaras tillfredställande medger vi ej tillträde. Vi hindrar dock ej någon att bereda sig tillträde, vilket då sker egenmäktigt och är per definition ett intrång i juridisk mening - vilket kommer att lagsökas med obegränsade skadeståndskrav från vår sida.

Samtliga individer som bereder sig otillåtet tillträde skall visa legitimation och tydligt redogöra för vems uppdrag man representerar.
  
Notera: Länsstyrelsens rättsenhet är tillfrågad 5/12 2017 om vad som medgivits från deras sida, speciellt med hänvisning till stolpmaterial och den sent uppkomna och unika ”fyrstolpslösningen” på Sa.Håslöv 6:2.


För PROall/Markägaren, Anders Paulsson  0723 726137
Idag på morgonen var vi i kontakt med Leif Nyberin på Länsstyrelsens rättsenhet för att få besked om vad som godkänts och om man på Länsstyrelsen är medveten om vad E.ON & Empower faktiskt bygger. Om det är i överensstämmelse med den övergripande planen för området.

Monday, December 4, 2017

HeJ
Som vi tidigare meddelat utför Empower PN Filial Sweden för E.ON Energidistributions’s räkning en uppgradering
av det befintliga högspänningsnätet från 50kV till 130kV
Detta inneär bland annat  utbyte av stolpar och ledningar.
Därför vill vi infomera er att under onsdagen den 6 december 2017 och fram till
lördagen den 9 December 2017 kommer installation av stolpfundament ske för dom stolparna
i den befinliga ledningsgatan som  ligger på er fastighet Södra Håslöv 6:2.
För tillträde till platserna behöver vi använda oss av den  redan befintliga ingången genom stängslet
längst ner på den östra sidan
 
Tackar på förhand
 
Med Vänlig Hälsning
 
Bengt Lindmark
Empower PN Filial Sweden
070-6075000

Svar:

Hej. Vellinge 171204
Som vi tidigare meddelat ger vi ej E.ON/Empower tillträde till vår mark för era tänkta åtgärder på vår fastighet S.Håslöv 6:2.
Detta innebär bland annat att E.ON/Empower redan har gjort intrång genom mätning och märkning.
Därför vill vi igen informera er att ingenting ändrats sedan vår senaste kommunikation med E.ON’s Lina Longchamps 2017-06-02.
Ingen förhandling har hållits vare sig i Markdomstolen eller Svea Hovrätt - där vi eller vårt ombud givits möjlighet till yttrande. 
(beslut utan sammanträde=enskilt tjänstemannabeslut).
onsdagen den 6 december 2017 kommer därför polisen att kallas till fastigheten för att bevittna av er tillhandahållna, av oss begärda dokument, m.a.o. ett EU domslut som styrker er position. Alternativt avvisning av er personal från vår fastighet.

Ledningen skall markläggas.

Tackar på förhand
 
Med Vänligast Möjliga Hälsning
 
Anders Paulsson, Markägare 0723 726317Friday, December 1, 2017

Forshällavägen i Vellinge är nu i sämre skick än Långeväg... Man får gå tillbaka till 50-talet när det hände senast.. möjligtvis. Ingen kallelse från vägföreningen, delgivning av beslut, meddelande om om-organisation, revision eller styrelseprotokoll har meddelats under överskådlig tid. 
#trafikverkettvångsförvaltning https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/…/Enskilda-vagar

Saturday, July 8, 2017

Bredbandsfiberbolaget IP Onlys underleverantör, Empower AB - dvs samma notoriska obeståndsföretag som Eon anlitar och som nu följdaktligen är i konkurs. Uppgrävda vägar, förstörda tomter samt "0" i infriandet av löften och kontrakt är vad som lämnas i spåren efter företaget. Flatheten hos samhället över deras framfart är förbluffande. 800 sakägare varav ca 12 kommuner är knäpptysta över den gemensamma fordran på över 45 Miljoner SEK. Underskottet  i Empower AB över 10 år är 450 Miljoner SEK. IP only - den medvetet ignoranta uppdragsgivaren, är ett i stort helägt Wallenbergföretag (EQT).
En annan "spelare" är Relacom som är IP Onlys samarbetspartner i Vellinge, ett företag som även det har en gradvis sjunkande omsättning och obetydlig vinst med dålig kapitalisering. Ett problemtyngt bolag på avveckling som det ser ut. Relacom AB's Växjöchef fick 4 års fängelsestraff för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman i Växjö tingsrätt 2016. I Vellinge skulle Empower bygga E.on's omstridda 130 kV luftledning med start Juni 2017, bolaget satte sig dock själv i konkurs den 28/4 2017 - Media skriver inget om de brott som pågår inför öppen ridå, uppdragsgivarna är förstås viktiga annonskunder.

Relacom AB.
http://www.vxonews.se/article/vaxjochef-far-fangelse/
Avtal med IP-Only - och 3 månader senare... så här kommer det se ut i minst 2 år till. 
Empower AB http://nova.se/wp-content/uploads/2017/05/Konkursbouppteckning-Empower-AB_2017-06-08-165556.pdf

Friday, June 9, 2017  E.on "erbjuder" oss nu nytt elnät, en luftledning på vår mark mot vår vilja - och en 10% höjning av de redan hutlöst höga nätavgifterna. Nej Tack E.on.
  Vi avtalar istället med Tesla om egenproduktion och säljer ev. överskott till Skellefteå Kraft, Teslas valda samarbetspartner.
  E.on är en kriminell organisation som ej ska underhållas. Gräv ner E.on.

Friday, June 2, 2017

Svar från E.on:

Malmö 2017-06-02
 
130 kV-ledning Trelleborg-Höllviken 

Med anledning av ert mail från 2017-05-31 vill jag meddela följande:
E.ON Elnät Sverige AB har för ovanstående ledning erhållit de beslut och tillstånd som krävs enligt svensk rätt och vi har för avsikt att ta dessa rättigheter i anspråk inom kort för att påbörja byggnation av ledningen.

Ni har rätt att driva frågan om ytterligare prövning i EU-domstol men det är inte en process som E.ON har någon skyldighet att invänta.

Gällande ledningsrätt 1287-2957 har vunnit laga kraft och vi har med stöd av den rätt att tillträda de fastigheter som är belastade av ledningsrätten. Lagakraftvunnet koncessionsbeslut föreskriver hur ledningen ska utföras och i vilken sträcka den ska uppföras. 


E.ON Sverige AB (Publ)
Markjuridik 
Lina Longchamps

Tuesday, May 30, 2017

E.ON Sverige AB (Publ)
Markjuridik
Lina Longschamps
 205 09  Malmö

Cc Adv.  Hans Antonson
Länsstyrelsen i Skåne, Rättsenheten, Leif Nyberin


Vellinge 2017-05-31

130 kV-ledning Trelleborg-Höllviken

 Med hänvisning till ditt brev från 2017-05-29 är det tydligt att vi ännu en gång måste påminna E.on om att vi står fast vid vårt krav på EU-domslut för tillträde på vår mark i avsikt för E.on att uppgradera den befintlig ledning till 130kV.

 Vår uppmaning är att E.on marklägger ledningen, detta enligt samtliga och eniga remissinstanser, åtminstone på Södra Håslöv 6:2 - eller visar genom EU-domslut att tillståndsgivningen i Sverige för luftledning genomförts på ett EU demokratiskt acceptabelt sätt.

 I en sådan bedömning skall vi som markägare och vår advokat beredas möjlighet att yttra oss, vilket ej varit fallet i svensk rätt.

Markägare Södra Håslöv 6:2
Anders Paulsson
Fridhem Gård
235 91  Vellinge

Idag svarar Eon's Lina Longchamps (fd. Lantmäteriet - tillståndsgivaren) Som vanligt svarar man inte på några ställda frågor men man slår in öppna dörrar och "straffar" oss med en extra stolpe samt utövar myndighet över Länsstyrelsen genom att förbjuda en sedan länge planerad dikesanläggning. Något informativt om underleverantören Empover AB som satt sig själv i konkurs, med i våra ögon misstänkt grov ekonomisk brottslighet, för jämt en månad sedan saknas helt. Även så vårt krav på juridisk genomlysning i EU domstol ang. tillståndsförfarandet Svenskmyndighet vs Eon.


Wednesday, May 24, 2017

Till alla intressenter.

Vi noterar nu att Empower AB begärt sig själv - och beviljats, konkurs vid Södertörns tingsrätt 28/4 2017.


Länstyrelsen, V.v diarieför under rubrik: Trelleborg - Vellinge, Eon 130Kv (200Kv) Infrastruktur. Sa Hålöv 6:2. 

Mvh, Anders Paulsson Markägare & ledamot PROall. C/o Wettermark, Forshällavägen 265, 235 91 Vellinge.+46 723 726137 

Till Länstyrelsen Skåne, Rättsenheten, Leif Nyberin
Cc:
Johan Aspegren Eon.
Johan Mörnstam och tillträdande Vd. Mark Hoffmann, Eon (via Linkedin).
Bengt Lindmark, Empower, 
Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler
Trelleborgs kommunstyrelseordförande Torbjörn Karlsson.
Jens Morin, Naturcentrum
Anna Isgren, Lantmäteriet
Arrendator: Mathias Nordström, Ängavallen
Markägare Karin Paulsson, Fridhem Gård
Advokat Hans Antonson
Polismyndigheten i Malmö och Trelleborg (via personligt möte Maj 2017)
Andra markägare 
Sydsvenskan och Aftonbladet
_____________________________________________________________________________________________
bilaga från 2017 18/4.

Här följer vår överklagan från 2014 (Bilaga 1)  för vilken vi aldrig bereddes någon möjlighet att företräda inför rätten.

I Växjö tingsrätt såväl som Svea hovrätt togs beslut “utan sammanträde” avseende våra överklaganden - utan att höra vare sig oss, eller vår advokat.

Det senare beslutet i Svea hovrätt kan ej överklagas, heter det.

Vi upplever att Eon åtnjuter en “tunnel” av tillrättalagda godkännande för vad helst dom företar sig. Bland annat föreligger inga krav på bygglov enl. kommunen. 
Oavsett hur det föreligger, så nekas den klagande att yttra sig i processen.

Varken Eon eller Empower har trots krav om redovisning av projektet, levererat någon som helst adekvat detaljerad information om vad som planeras.

Sammanträdesprotokoll med Eon, Lantmäteriet, markägare och Kommuner 2013-11-04 är av stor väsentlighet i sammanhanget. Vi saknar tyvärr just nu tillgång till en kopia. Bifogas senare.

Vi begär en ny granskning av ärendet i EU domstol med avseende på hur tillståndsgivningen handläggs i Sverige. 
Före en sådan granskning har Eon eller dess uppdragna entreprenörer ej tillträde till Sa: Håslöv 6:2.

I övrigt vill vi göra Länstyrelsen och berörda kommuner uppmärksamma på att Eon använder sig av underleverantör med 450MSEK i förluster (>2008-YTD) och vilken befinner sig under "förlängd rekonstruktion” med, enl. uppgift 45MSEK i akuta skulder (accords förfarande) där Eslöv, Helsingborg, Lerum, Lungby, Lysekil, Munkedal, Norrköping, Simrishamn, Svenljunga, Tranemo, Trelleborg, Tyresö, Vara, Vänersborg, & Borås kommun samt över 800 enskilda företag är motpart i konkursansökan. Empowers kontaktman är en pensionerad person som saknar all insikt i ärendet. Empower har förekommit i tidigare rättsfall för påstådda, dock ej belagda skattebrott (2014). Det skall noteras att Empowers sista möjlighet till förlängning (1år) av rekonstruktion sammanfaller väl med det planerade färdigställandet av det här redovisade Eon kontraktet. 

Vi finner det anmärkningsvärt att sådan extremt klandervärd aktör får uppdrag hos oligopol-bolaget och nätägaren Eon.

Med detta sagt: Skulle vi efter EU dom tvingas acceptera en luftledning får det följande konsekvens:

  • Den miljöförbättrande våtmarksutbyggnaden Fridhem Gård planerat tillsammans med Länsstyrelsen, Naturcentrum och Ängavallen blir inte av. Se bilaga 2.
  • Länsstyrelsens samtliga anvisningar om metod, material, höjd, bredd, placering och märkeffekt skall ovillkorligen följas av E.On och dess kontrakterade.
  • Hinderfriheten till Fridhem Gaard 1877’s privata flygstråk skall upprätthållas enl. Transportstyrelsens direktiv för godkänd enskild flygplats. Ledningen måste därför flyttas minst 3 meter norrut för varje meter höjning.


Mvh, Anders Paulsson Markägare & ledamot PROall. C/o Wettermark, Forshällavägen 265, 235 91 Vellinge.+46 723 726137
_____________________________________________________________________________________________
Bilaga 1. överklagandet till:
Växjö Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolen Mål F 1432-14 4:3
att: Lena Pettersson
C.c. Adv. Hans Antonson, Antonson & Partners
Bitr. Polismästare, Patric Heimbrandt
Malmö Polisen
Fridhem Gård Forshällavägen 265 235 91 Vellinge
Vellinge 2014-06-18 Lantmäteriet ärende M13348 överklagande. Mål F 1432-14 4:3 Växjö Tingsrätt.
Vi överklagar dom vilken meddelats i Växjö tingsrätt 140528. Notera vänligen att vi avser föra saken till EU domstol, vilket vi upprepat meddelat i tidigare dokument.
Arrendator Mathias Nordström, Markägarna Anders Paulsson och Karin Paulsson Sa. Håslöv 6:2 överklagar förrättningsbeslut som tagits utan sammanträde daterat 3/3 -14.
Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.
Vi överklagar beslutet att ge E.on förtida tillträde till vår mark för att anlägga luftkabel. Inga uppgifter har framkommit som får oss att ändra vår ställning sedan senaste sammanträde, ref. sammanträdesprotokoll 2013-11-04 uttalande av Karin Paulsson.
Vi förordar bestämt anläggning av jordkabel, vilket också samtliga remissinstanser uttryckt under hela processen med hänvisning till Energo Retea’s utredning av aktuell ledningsdragning.Vellinge Kommun, Trelleborgs Kommun och ett flertal markägare yrkar att ledningen skall vara nergrävd, ref. till sammanträde och sammanträdesprotokoll 2013-11-04.
Vi står fast vid vårt krav på EU domslut för fastställande av E.ons rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. E.on beviljas därmed ej tillträde till Sa. Håslöv 6:2 före slutgiltigt beslut i högsta juridiska instans.
Vi hävdar vidare att ärendet ej behandlats korrekt och kommer därmed även att JO anmäla Lantmäteriet som kan anses ej agerat opartiskmyndighet för E.ons ansökan, genom bl.a. förrättningslantmätare Johanna Berntssons agerande i sin myndighetsrelation till fd. kollegan på lantmäteriet Lina Longchamps, numera handläggare och företrädare för E.on
_____________________________________________________________________________________________

Bilaga 2. Relaterad information:

Ang. den uppkomna situationen med E.On.

Cc:
Länstyrelsen i Skåne
Johan Aspegren Eon
Bengt Lindmark, Empower, Johan Mörnstam (rek. brev) och tillträdande Vd. Mark Hoffmann, Eon (via Linkedin). 
Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler
Trelleborgs kommunstyrelseordförande Torbjörn Karlsson.
Jens Morin, Naturcentrum
Anna Isgren, Lantmäteriet
Arrendator: Mathias Nordström, Rolf-Axel Nordström, Ängavallen
Markägare Karin Paulsson, (& Anders Paulsson)
Advokat Hans Antonson
Polismyndigheten i Malmö och Trelleborg (via personligt möte Maj 2017)

Ärende: E.On 130Kv (200Kv) Infrastruktur. Sa Hålöv 6:2.

Enl. alla remissinstanser varav 2 kommuner, Landstinget och samtliga naturintressen - skall ledningen markläggas.  
Vi kräver att Eon skall följa remissinstansernas ställningstagande, god estetik och folkviljan.

Vi ser nu att man söker dölja “ombyggnaden" från initiellt 30 kV till 200 kV (Eons egen uppgift), som “service” - vilket förstås är oacceptabelt. 
Eon har uppgett att den ekonomiska besparingen med luftledning istället för nedgrävning handlar om en engångskostnad på 20 MSEK.
Den av oss begärda EU genomlysningen kommer bl.a att handla om manipulativ bolags och myndighetshandläggning med oetiska förbindelser mellan tillståndsgivare (Lantmäteriet) och sökande bolag (Eon).


I det högst osannolika fallet att vi efter en sådan EU granskning tvingas acceptera luftledningen så är konsekvenserna följande:

  • Den miljöförbättrande våtmarksutbyggnaden Fridhem Gård planerat tillsammans med Länsstyrelsen, Naturcentrum och Ängavallen blir inte av. Vi satsar inte unilateralt på naturförbättringar om inte alla inblandade är med ombord. Åtgärden är tänkt att förbättra flödet, öka mångfalden, minska gödningspåverkan samt förhindra översvämningar i Hammarbäcken, främja Öringens vandring - samt underlätta för andra vilda djurarter som annars har svårt att finna skydd i det öppna landskapet.
  • Länsstyrelsens samtliga anvisningar om metod, material, höjd, bredd, placering och märkeffekt skall ovilkorligen följas av E.On och dess kontrakterade.
  • Hinderfriheten till vårt privata flygstråk skall upprätthållas enl. Transportstyrelsens direktiv för godkänd enskild flygplats. Ledningen måste därför flyttas minst 3 meter norrut för varje meter höjning.

Ref:


Markägare Anders Paulsson


Thursday, March 27, 2014

Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.

-->

Lantmäteriet
Box 505 90
202 15  MALMÖ

C.c.            Adv. Hans Antonson, Antonson och Partners
                  Bitr. Polismästare, Patric Heimbrandt, Malmö Polisen.Fridhem Gård
Forshällavägen 265
235 91 VellingeVellinge 2014-03-27

Ärende M13348, överklagande

Arrendator Mathias Nordström, Markägarna Anders Paulsson och Karin Paulsson Sa. Håslöv 6:2 överklagar förrättningsbeslut som tagits utan sammanträde daterat 3/3 -14.

Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.

Vi överklagar beslutet att ge E.on förtida tillträde till vår mark för att anlägga luftkabel. Inga uppgifter har framkommit som får oss att ändra vår ställning sedan senaste sammanträde, ref. sammanträdesprotokoll 2013-11-04 uttalande av Karin Paulsson.

Vi förordar bestämt anläggning av jordkabel, vilket också samtliga remissinstanser uttryckt under hela processen med hänvisning till Energo Retea’s utredning av aktuell lednings dragning.
Vellinge Kommun, Trelleborgs Kommun och ett flertal markägare yrkar att ledningen skall vara nergrävd, ref. till sammanträde och sammanträdesprotokoll 2013-11-04.

Vi står fast vid vårt krav på EU domslut för fastställande av E.ons rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. E.on beviljas därmed ej tillträde till Sa. Håslöv 6:2 före slutgiltigt beslut i högsta juridiska instans.

Vi hävdar vidare att ärendet ej behandlats korrekt och kommer därmed även att JO anmäla Lantmäteriet som kan anses ej agerat opartiskmyndighet för E.ons ansökan, genom bl.a. förrättningslantmätare Johanna Berntssons agerande i sin myndighetsrelation till fd. kollegan på lantmäteriet Lina Longchamps, numera handläggare och företrädare för E.on.
Arrendator                                                Markägare                                    Markägare
Mathias Nordström                                    Karin Paulsson                        Anders Paulsson

Monday, October 18, 2010

E.ON:s 200 KVA Luftledning - Nej Tack - Gräv Ner!

Remissinlaga till Energimarknadsinspektionen:
Dnr:7332-10-102042 Sa: Håslöv 6:2 Vellinge 101018
Fridhem Gård/Ängavallens Gård kan anses vara två av de mest ambitiösa energi / ekologi satsningar inom sitt område i Vellinge kommun. Ängavallen står oemotsagd som Sveriges främsta ekologiska producent “från Jord till Bord”. Fridhem Gård anslöt till konceptet 2005 och bidrar utöver 25 Ha betesmark med delar som Ängavallen av odlingsgeografiska skäl m.m. ej självproducerar ex. vin, vinäger, olivolja och nu senast lokalproducerad organiskt öl. Fridhem Gård med Restaurang Brasseri 1877, såväl som Ängavallen eftersträvar självförsörjning med egenproducerad energi och har arbetat för detta i många år, ex. gas och vindkraftdrivna el-och hybridbilar, biogas-spisar med uppvärmningsfunktion. I planerna även el-solpaneler samt egna vindkraftverk med energilagring kompletterade med bränslecellsystem drivna av avfallsproducerad biogas. På senare tid har detta genom tekniska framsteg och politiska beslut närmat sig en hållbar självförsörjande ekonomisk lösning.
I detta perspektiv kan vi inte acceptera nätägaren E.ON:s kortsiktiga planer, vilka innebär en utbyggnad av den redan förfulande och förargande 50 KVA ledningen till en dessutom ev. farlig 200 KVA (130KVA angivet av E.ON i ansökan) en redan föråldrad infrastruktur med ca: 70-årig avskrivning över våra ekologiska - och inom en snar framtid energisjälvförsörjande mönstergårdar.
Som ett minsta krav begär vi nedgrävning sydväst om Trelleborgsvägen (E6/E22). Vi ansluter oss därför till de remissinstanser som yttrat sig mot luftledning - för nedgrävning dvs:
• Länstyrelsen
• Skogsstyrelsen
• LRF Skåne
• Vellinge Kommun
• TeliaSonera
• Falsterbonäsets Naturvårdsförening
• Skånes ornitologiska förening …och vi vågar tillägga: den allmänna opinionen.

Karin Paulsson, markägare; Anders Paulsson, markägare; Mathias Nordström, arrendator

Övrig feedback:
"Företaget NN" är en av E.ONs större kunder (7 miljoner kronor i elförbrukning på första halvåret plus 2 miljoner i Gas) och vi har meddelat E.ON att vi inte förlänger våra avtal utan kör löpande i avvaktan på vad som händer med deras nedgrävning. Vi förespråkar nedgrävning. Vi kommer att ha ett möte i början av November med E.ON där vi kommer att trycka på.
Hälsningar N.N

Monday, September 6, 2010

Aircrew tax refund issue.

ProALL:s tactical advice turns aircrews tax suit to the complaintants' favour. Swedish tax officials ruling are overturned. Case closed, full refund.

Tuesday, January 12, 2010

The Status Quo - don't rock the boat!


Rated Output: - 3200W (3.2kW)

Voltages available: - 12V / 24V / 48V / 120V / 240V / 300V

Annual Output: - 3,200-5,000 kWh*

Rotor Diameter: - 3.5m - 0.5m (average 1.5m)

Hub Height: - 6.5m / 11m

* Based on an ideal site and average wind speed of 5m/s

Year average wind speed in our area in southern Sweden is approximately 7-8 m/s @ 45-75m

The patented Proven Flexible Blade System enables the turbine to generate power in light or strong winds. This unique system, a combination of innovative design and the latest techniques in advanced composite technology, allows the blades to bend and flex. As the wind gets stronger, the blades twist to reduce their aerodynamic efficiency. This lets the Proven Energy turbine maintain a high output even in the fiercest storms, unlike many turbines which need to stop generating power to protect themselves at high wind speeds. The blades also regulate their speed, preventing damage if the load from the turbine is disconnected through a power cut or electrical fault.

So far all is good - but now that you got the energy - what to do with it?


1) Grid Connection (developed world solution) 
Electricity is fed directly into your fuse box or distribution board, providing power to your premises. Any surplus electricity produced may be exported to the grid and sold to an electricity provider, Convenience and the opportunity to sell excess electricity have made this the most popular option.
Sweden: This is not an option here as our otherwise said to be front runners in green energy government, think that private people should not save money on energy - and thus do not allow for net debit on the always monopoly owned grid.


2) Battery Charging (third world solution) 
Energy produced by the turbine is stored in a large battery to provide a power supply. This is most beneficial in remote locations which are not connected to the grid.
Sweden: Since the governments position is as it is, we are forced to rely on this "third world" application which make our cost double - and force the use of loads of environmentally questionable battery banks.


3) Direct Heating (third world solution)
Energy produced by the turbine is directed to hot water tanks, storage heaters or under-floor heating, rather than providing electricity to feed into your power supply.
Sweden: We are also relying on this other possible "third world" application which make efficiency minimal with lots of wasted energy through dump loads.


CONCLUSION:  


Sweden is a third world country in it's approach to renewable energy when it comes to private enterprise.


- if we can't tax it - we won't allow it, that is the dogma.The only concern is optimized monopoly profits and state taxes - period.This is why everyone know the name of the Swedish Prime Minister, the Minister for finance, and our Minister for Enterprise and Energy, but who is in firm control over environmental issues?no one knows - or what this guys office is busy doing...

Answer: Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Maud Olofsson and Andreas Carlgren... 

And the winner is: 


Mr. E.ON, Dr. Wulf H. Bernotat:
"At a time when public trust in the energy industry is low, 
trust in business is an essential prerequisite for our prosperity.¨