Thursday, April 19, 2018

Lagos, Portugal 20/4 2018
Mål Nr. 14-70012-18/2

Motparter & Kronofogdemyndigheten.

Under de 15 år vi levt med Eon’s hotande förstörelse av vårt habitat har det blivit uppenbart med all önskvärd tydlighet - att Sverige ej längre är en rättsstat.
Då ett oligopol såsom Eon bereds väg av våra myndigheter och institutioner att gå diametralt emot folkviljan, sina egna konsulter och i stort samtliga remissinstanser som kommuner, länsstyrelse, markägare och specialintressen, då blir sakens natur alltför uppenbar och vidare argumentation samt diskussion meningslös.
Vi kommer därför ej att upprepa skälen för våra ställningstagande här på svenska, då ingen i Svensk myndighet med god vilja lyssnar till förnuft - vilket manifesterats för oss genom omöjligheten att få till en juridiskt korrekt förhandling - i Sverige. Alla beslut i ärendet har istället tagits i tjänstemannaledet av ett fåtal enskilda tjänstemän enligt en tunnel av redan fastställda godkännande för oligopol parten Eon.
Våra argument och invändningar finns redogjorda för i våra överklaganden - där de ekat i tomrummet och förblivit obesvarade i sin helhet av motpart och myndighet. De kommer därför endast att upprepas vid 'Fait accompli’ och då inför EU domstol med professionell representation, i avsikt att finna acceptans för ett obegränsat skadestånd för oss gentemot Eon, samt för EU gentemot staten Sverige.
Vår juridiska ställning är av ovanstående skäl alltför svag i Sverige för att vi fysiskt på ett juridiskt korrekt sätt kan hindra ett intrång, däremot kommer vi aldrig att ge vårt medgivande till övergreppet.
Det innebär, och har tidigare tydligt kommunicerats från vår sida, att vi motsätter oss all verksamhet på Sa. Håslöv 6:2 utförd av Eon eller dess kontrakterade.

Detta meddelande skall tolkas så, att vi bereder tillträde, sk. "tvingat tillträde" vilket alltså sker i strid mot vår vilja - men kommer ej att möta fysiskt motstånd från vår sida
Enskilda individer som bereder sig tillträde till fastigheten skall visa bolagslegitimation för identifiering inför ev. ansvar i EU rätt. 

Relaterad information:
Vi påpekar att vi aldrig motsatt oss en markläggning av infrastrukturen, tvärtom, vi välkomnar den.
Ett ev. skadeståndsanspråk kommer att baseras på Sa Håslöv 6:2's framtida stadsplanerade värde, ej nuvarande jordbruksmarkvärde.

Pga den uppkomna situationen har vi i år förlorat vår arrendator sedan 15 år tillbaka, vilket representerar ett årligt inkomstbortfall på ca 250.000 SEK. Även detta kommer ingå i vårt äskande.
Vänligen lyft därför bort Bbbbbbbbbb AB och N.N. som part i målet.

Markägarna, Sa Håslöv 6:2

               
   Anders Paulsson                                     N.N.

sänd till: 
Kronofogdemyndigheten (Mål Nr. 14-70012-18/2) Box 706, 45125 Uddevalla, Sweden

No comments:

Post a Comment